0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Două sute cincizeci de parabole
Carte

Două sute cincizeci de parabole

Două sute cincizeci de parabole. Editura Egumeniţa
Detalii carte

Autor(i): Sf. Ioan Gură de Aur
Editura: Egumeniţa
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 346 (13x20 cm)
Preţ: 13,48 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Cele „Două sute cinci zeci de parabole“, ale lui Ioan Gură de Aur, ne îndeamnă să străbatem această viaţă fiind curaţi, lipsiţi de întinăciune, făcători de fapte bune; să dezlegăm nodul cel slab care ne leagă de cele pământeşti, care ne cheamă inima spre dezmierdarea trecătoare; să alungăm multele griji care ne duc la pieire, să ne dezlegăm sufletul de cele pământeşti, să nu căutăm slava ce se naşte din cele trecătoare şi să străbatem viaţa ca şi cum am urca spre ceruri pe aripile rugăciunii. Păşind pe calea vieţii să urmărim răsplata chemării celei de sus a lui Hristos. Bunul cel mai mare pe care îl au oamenii fiind smerenia inimii.

Cuprinsul cărţii: „Două sute cincizeci de parabole“

 • Însemnarea editorului
 • Marele Pescar al lumii
 • Bunul cel mai mare este smerenia inimii
 • Să ne temem de păcat, căci acesta înseamnă iadul
 • Mântuitorul Iisus Hristos spune: Eu vă sunt tată, frate, soră, totul
 • Slava deşartă este un demon cu înfăţişare ademenitoare
 • Dumnezeu a iubit firea noastră desfrânată
 • Întristarea este viermele care mănâncă sufletul şi trupul
 • Homosexualitatea este fapta care pierde sufletul împreună cu trupul (crimă îndoită)
 • Crucea este slava lui Hristos
 • Deşertăciune deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune
 • Nimic nu este deopotrivă cu Biserica
 • Acele bunuri pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit!
 • Când sufletul nu are nimic sănătos, deşi pare că încă vieţuieşte, a murit
 • Cum să te numesc om, când ai mai multe defecte decât fiarele?
 • Şi cea mai mică lovitură îl umileşte pe cel stăpânit de slavă deşartă
 • Om după nume şi nu după cugetare
 • Cei care îşi îmbuibează pântecele oferă masă bogată viermilor
 • Milostenia este capabilă să ne şteargă păcatele
 • Milostenia este împărăteasa virtuţilor
 • Cel care va da un pahar cu apă rece unuia dintre aceştia mici ai Mei, în numele Meu, nu-şi va pierde plata sa!
 • Părinţii noştri i-au aşezat pe săraci în faţa uşilor bisericilor
 • Dacă vrei să te împrieteneşti cu Domnul tău, arată-I faptele milosteniei tale
 • Momentul în care Sfântul Ioan Gură de Aur a luat marea hotărâre să devină preot
 • Sufletul omului blând
 • Sufletul omului îndelung-răbdător
 • Imnul Sfântului Ioan Gură de Aur închinat Sfântului Mucenic Roman, cel căruia i s-a tăiat limba
 • De ce o numim Săptămâna Mare?
 • Slava deşartă este precum rodia sau mărul Sodomei şi Gomorei
 • Porţile iadului nu vor birui Biserica
 • La ceasul rugăciunii, în biserică nu sunt îngăduite discuţiile, râsetele şi zgomotul
 • Nu şovăi să mergi adesea la biserică Jertfa lui Avraam a fost preînchipuire
 • Moartea este călăul neînduplecat
 • Puterea sfintei rugăciuni este nemărginită înţelepciunea cu care a fost făcut ochiul nostru
 • Smerenia datorată înălţimii duhovniceşti biruieşte greutatea păcatului
 • Viaţa de aici este un han
 • Crucea este slava Fiului şi mărturia iubirii lui Dumnezeu
 • Hristos este Viţa, iar noi suntem mlădiţele
 • Hristos a dezarmat începătoriile şi stăpâniile viclene
 • Cei care se silesc răpesc împărăţia cerurilor
 • Hristos ne-a înconjurat cu arme mai puternice decât oricare foc
 • Harul lui Hristos nu se micşorează cu nimic
 • Lăcomia i-a făcut pe iubiţii ei ucigători de părinţi
 • Limbile invidioase sunt mai rele decât gurile însângerate
 • Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său Unul-Născut la moarte, pentru mântuirea noastră
 • Aşadar, mergeţi în focul care a fost pregătit diavolului
 • Postirea face sufletul mai puternic
 • Harul fecioriei este mare
 • Omul se deosebeşte de animalele necuvântătoare prin cuvânt
 • Întotdeauna au existat femei bune şi femei rele
 • Un mic fragment din scrisoarea a XI-a către Olimpiada
 • De ce te lauzi, tu, care eşti pământ şi pulbere?
 • Hristos suferă de foame
 • Ceea ce este catârul pentru car, aceea este sufletul pentru trup
 • Slava, se zice, înseamnă să fie admirat cineva de către toţi
 • Soţia trebuie aleasă după purtarea ei, nu după avere
 • Să te ruşinezi doar când păcătuieşti, iar nu când te căieşti
 • Nu primim deloc iertare dacă dăm vina pe altcineva
 • Dumnezeu are felurite medicamente pentru mântuirea noastră
 • Niciun om n-ar putea să spună că este curat, măcar o zi
 • Mucenicia celor şapte fraţi Macabei şi a mamei lor
 • Duhul Sfânt a dat putere şi veşmintelor şi umbrei apostolilor
 • Izbânzile fericitului Apostol Pavel
 • Hristos vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc
 • Vremea când Sfântul Ioan Gură de Aur a plecat în exil
 • Spune-ţi tu întâi păcatele tale, ca să te izbăveşti
 • Cel care se înfrânează doar de la mâncăruri, huleşte foarte mult postul
 • Ce este lăcomia?
 • Pomenirea sfinţilor ne scapă de duhurile viclene şi necurate
 • Moartea trupurilor noastre nu este pierdere, ci reînnoire
 • Cine este omul lipsit de răutate?
 • Puterea preoţiei este mai mare decât puterea împărătească
 • Mic fragment din scrisoarea a XII-a a Sfântului Ioan Gură de Aur către Olimpiada
 • Mic fragment din scrisoarea a VII-a către Olimpiada
 • Mic fragment din scrisoarea a XIII-a către Olimpiada
 • Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu
 • Bogăţia voastră să se risipească în pântecele săracilor
 • Bogăţia este un trădător înfricoşător, care îi războieşte pe cei care o iubesc
 • Până în acest moment flămânzim şi însetăm
 • Milostenia dăruieşte împărăţia cerurilor
 • Prigoanele neîncetate n-au afundat Biserica
 • La săvârşirea Tainei Dumnezeieşti, îngerii înconjoară Sfântul Jertfelnic
 • Nu deznădăjdui, vino în Biserică şi arată pocăinţă!
 • Biserica este baie duhovnicească
 • Timpul acestei vieţi este o mare cu naufragii
 • Citirea Dumnezeieştilor Scripturi este adierea Duhului
 • Piatra ascuţită a strâmtorărilor arată sufletul folositor
 • Fericitul Pavel ne spune: „Duhul să nu-L stingeţi!“
 • Bogăţia foloseşte doar să aprindă cuptorul în ziua aceea a Judecăţii viitoare
 • Acest Sânge preţuieşte cât lumea întreagă
 • Seminţele au căzut între spini
 • Mâinile celor care miluiesc sunt liman liniştit pentru cei săraci
 • Nădejdea noastră în Dumnezeu este ancoră sigură
 • Când Dumnezeu este împreună cu oamenii, ei nu trebuie să se teamă de nimic
 • Sufletul celui care merge adesea la Biserică este minunat şi plin de strălucire
 • Pofta a fost dată spre naşterea de copii şi zămislirea vieţii
 • Biserica este casa părintească, un trup şi un duh
 • Pocăinţa deschide cerul şi ne conduce în Rai
 • Învăţătorule, izbăveşte-ne, că pierim!
 • Lucruri nenumărate ne trag spre virtuţi
 • Răbdarea se câştigă atunci când învăţăturile prind rădăcini în inimile noastre
 • Fragment din omilia ţinută în cinstea Mucenicului Varlaam
 • Cu cât mai uşoare sunt poruncile, cu atât mai mare este pedeapsa
 • Milosteniile care au ajuns înaintea lui Dumnezeu
 • Să ne curăţim păcatele cu rugăciuni şi milostenie
 • Dacă nu existau săraci, am fi pierdut mijlocul cel mai important al mântuirii noastre prin milostenie
 • Nimic nu hrăneşte iubirea ca milostenia
 • Bogaţilor, nu vă mai săturaţi să mâncaţi şi să-i răniţi pe săraci!
 • Să fugim de ospeţele pline de viclenie
 • Biserica este locul învăţăturii şi al rugăciunii
 • Pe această piatră voi zidi biserica Mea
 • Dacă te lipseşti de rugăciune, eşti precum peştele scos din apă
 • Când veţi face toate, să ziceţi: suntem slugi netrebnice
 • Cine eşti tu, omule, ca să te împotriveşti lui Dumnezeu?
 • Diavolul viclean pizmuieşte faptele noastre bune
 • Aşa cum îl căutăm pe cel pierdut, la fel să-L căutăm şi pe Dumnezeu
 • Virtutea trebuie să fie legată de smerenie
 • Dumnezeu 1-a făcut pe om cu voie liberă
 • Păcatul îl face pe om fără ruşine
 • „Domnul a spus să-i iubim pe vrăjmaşii noştri şi să ne rugăm pentru ei“
 • Fragment din scrisoarea a VIII-a către Olimpiada
 • Fragment din cuvântarea închinată mucenicului Roman
 • Întoarcerea Sfântului Ioan Gură de Aur din exil
 • Cei care au primit har şi dreptate din belşug
 • Cuvântul este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri
 • Dacă cineva vieţuieşte necontenit în fărădelege, va suferi nenumărate boli
 • Nu există niciun păcat care să nu se şteargă prin pocăinţă
 • Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa
 • Omul viclean îşi adună durere şi osândă
 • Dumnezeirea nu are nevoie de nimic
 • Hristos ne-a pregătit să avem cugetare dreaptă
 • Proorocul David spunea: „Când voi ajunge să văd faţa lui Dumnezeu?“
 • Fragmente din cuvântul închinat Sfântului Lucian al Antiohiei
 • Să aveţi gândurile voastre îndreptate spre cele de sus
 • Raţiunea a fost dată oamenilor ca să evite păcatele
 • Dumnezeu este adevăratul vindecător al sufletelor şi al trupurilor
 • Cei trei tineri în cuptorul de foc
 • Despre faptul că fecioria este vrednică de admiraţie şi de multe cununi
 • Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit
 • Avraame, Avraame, nu coborî mâna ta asupra lui Isaac
 • Pocăinţa ninivitenilor a silit iubirea de oameni a lui Dumnezeu să mintă
 • Împăratul Constantin, cel lipsit de răutate
 • Dumnezeul şi Creatorul nostru a aşezat firii noastre hotare
 • Legătura gheenei este foc nestins
 • Despre cei care sunt stăpâniţi de iubirea de arginţi
 • Bogaţii care mănâncă până crapă fac corabia să se scufunde
 • Într-adevăr, există ceva şi mai rău decât chinurile noastre
 • Păcatul este mai înfricoşător decât orice demon
 • Fericitul Apostol Pavel spune: vreau ca toţi oamenii să fie ca şi mine
 • Binefacerea lui Dumnezeu faţă de vrăjmaşi se arată prin fapte
 • Suntem mireasmă bine-mirositoare
 • Candela, când primeşte lumină, poate să aprindă zeci de mii de alte candele
 • Sufletul nostru nu este din fire nici bun, nici rău
 • Niciun rău nu este asemenea trufiei
 • Tu dormi în pat, în timp ce săracul doarme în paie
 • Avraam a crezut în Dumnezeu şi credinţa i-a fost socotită mare virtute
 • Domnul grăieşte: „Nu vă cunosc pe voi!“
 • Cel îndelung-răbdător nu este rănit de săgeţi
 • Nu se numeşte înşelător cel care foloseşte înşelăciunea cu intenţii bune
 • Săptămâna are o sută şaizeci şi opt de ore, şi tu nu dispui de nicio oră ca să mergi la Biserică?
 • Hristos a pironit pe Cruce zapisul păcatelor noastre
 • Putem să îmblânzim patimile noastre
 • Lucrurile lumeşti sunt spini
 • Nu eşti pedepsit doar ca om, ci şi ca fiu al lui Dumnezeu
 • Viaţa de aici este largul necuprins al mării, cu multe furtuni
 • Deşertăciunea femeilor
 • Biserica este mai înaltă decât cerul
 • Câteva dintre multele nume ale lui Hristos
 • Despre vremea postirii
 • Privindu-L pe Hristos lihnit de foame, nu-L ajuţi?
 • „Mortul doarme, dar va învia“
 • Cel care a jurat, deja a murit
 • Patimile ne sfâşie sufletul
 • Albina se trudeşte şi se chinuieşte
 • Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut
 • Pronia lui Dumnezeu cârmuieşte lumea
 • Moartea este călătorie vremelnică, prelungirea somnului obişnuit
 • Dacă avem evlavie, Dumnezeu ni le va dărui pe toate
 • Lupta este împotriva începătoriilor viclene, împotriva puterilor diavolului
 • Cel care vieţuieşte cu frică de Dumnezeu este cu neputinţă să păcătuiască
 • Dreptul Iosif, deşi gol, pare mai strălucitor
 • Omul lipsit de ispite este încă nepregătit
 • Slobozirea femeii cananeence
 • Diavolul ne atacă la vremea rugăciunii
 • Sfântul Apostol Matei, cel care s-a făcut din vameş evanghelist
 • Şi pentru femei există premiu
 • Nu a existat nicio suferinţă dintre cele omeneşti, care să nu-1 fi lovit pe fericitul Iov
 • De ce nu vii la biserică?
 • Cinsteşte sufletul tău aşa cum se cuvine
 • Frumuseţea trupească şi frumuseţea sufletească
 • Cunosc foarte bine viclenia diavolului
 • Chinurile primilor creştini au fost înfricoşătoare
 • Crucea este voia lui Dumnezeu-Tatăl
 • Să mâncăm şi să bem, căci mâine vor muri
 • Împărăţia Lui nu are sfârşit
 • Virtutea rămâne nerobită
 • A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos
 • În rugăciunile noastre să cerem ceea ce este folositor pentru suflet
 • Din pricina păcatelor apar tristeţi, războaie, boli şi pătimiri
 • Baia naşterii din nou
 • Dumnezeu ne-a dat ochi îndoiţi, ai trupului şi ai credinţei
 • Şi dacă păzim, şi dacă încălcăm jurământul, tot vom fi osândiţi
 • Nimeni nu poate să-1 veteme pe cel care nu se nedreptăţeşte pe sine
 • Vremea în care se va arăta înfricoşătoarea Judecată
 • Pronia lui Dumnezeu
 • Spune-mi, ce osteneală ţi se cere ca să-1 ierţi pe cel care te-a întristat?
 • Calea ce duce spre viaţă este plină de greutăţi
 • Cuvântul este mai tăios decât sabia
 • Cel Care ne întăreşte pe noi este Dumnezeu
 • Cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la mintea omului nu s-au suit
 • Înţelepciunea zidirii, a sprâncenelor şi a genelor noastre
 • Avem comoara aceasta în vase de lut
 • Tribunalul înfricoşător al Judecăţii noastre
 • Femeia ta este însuşi trupul tău, desfrânată este sabie cu două tăişuri
 • Luptele Sfântului Apostol Pavel în toate părţile lumii
 • Cel care lucrează virtutea se găseşte pe pământ vârtos
 • Viaţa în desfrâu îi face pe oameni mai răi decât porcii
 • Cel care face fapte rele urăşte lumina
 • Acolo unde calcă picioarele sfinţilor nu se va întâmpla niciun lucru neplăcut
 • Sufletele se vatămă şi de cel mai mic lucru
 • Nu există nimic mai vrednic de scârbă decât sufletul care blestemă
 • Dumnezeu a creat cerul ca să te minunezi şi să te pleci înaintea Lui
 • Oamenii bogaţi au tot timpul nevoie de doctor şi de medicamente
 • Să ajungem la Domnul prin mărturisirea păcatelor noastre
 • Să ne vărsăm sângele de dragul lui Iisus Hristos!
 • Păcatul nu cunoaşte milostivire şi compătimire
 • Diavolul se străduieşte să ne golească de virtuţi
 • Dacă semenul nostru ne vorbeşte de rău, să-i arătăm îngăduinţă
 • În Biserică trebuie să fie bună rânduială
 • Sufletul care este stăpânit de mânie nu poate primi cuvânt duhovnicesc
 • Viermii care distrug sufletul împrăştie multă putoare
 • Firea ispitelor nu este pricina căderilor morale
 • Când pofta desfrânată stăpâneşte sufletul
 • Precum o picătură de apă ce cade în vană, aşa sunt toate neamurile înaintea lui Dumnezeu
 • Sufletul este vas şi stup
 • Epitimia să fie pe măsura păcatelor
 • Beţia înseamnă amestecarea nebuniilor fireşti
 • Domnul îţi cere frumuseţea lăuntrică a sufletului tău
 • Perechea rugăciunii şi a milosteniei
 • Când intri să te rogi, dă mai întâi milostenie
 • Ai fost chemat în împărăţia lui Dumnezeu